Regulamin

REGULAMIN SALONU „WOMANATURE”

Godziny otwarcia salonu  “WOMANATURE”:
od poniedziałku do piątku od godz. 12:00 do godz. 20:00,
w soboty od godz. 10:00 do godz. 16:00.

Godziny otwarcia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb klientów. Istnieje możliwość wykonania usługi w innych godzinach niż wyżej wymienione, ale tylko po wcześniejszym umówieniu wizyty.


§ 1
Postanowienia i zasady ogólne

 1. Regulamin określa warunki działalności salonu WOMANATURE z siedzibą w Warszawie (dalej jako WOMANATURE).
 2. Regulamin określa ogólne warunki umowy sprzedaży usługi WOMANATURE, na podstawie której Klient zakupuje usługę zabiegu, zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego. Regulamin dostępny jest za pośrednictwem Strony oraz w WOMANATURE.
 3. Użytkownik oraz Klient akceptuje Regulamin WOMANATURE i Strony z chwilą zapisu do usługi Newslettera i/lub rezerwacji terminu wizyty.
 4. Klient oraz Użytkownik są uprawnieni i zobowiązani do korzystania z Usług WOMANATURE zgodnie z ich przeznaczeniem.


§ 2
Definicje regulaminowe

 1. Karta Klienta – formularz uzupełniany przez Klienta przy pierwszej fizycznej wizycie w WOMANATURE, zawierający dane Klienta takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu oraz istotne informacje o stanie zdrowia niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.
 2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła, co najmniej 18 lat lub posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Usług świadczonych przez Operatora w Salonie po zawarciu Umowy rezerwacji.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Operator/Administrator – WOMANATURE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-635)
  ul. Płatowcowa 18, NIP: 7011053110, REGON: 520032368, e-mail: kontakt@womanature.pl, numer telefonu: +48 667 712 372.
 5. Pakiet 5 – pakiet 5 zabiegów
 6. Pakiet 10 – pakiet 10 zabiegów
 7. Regulamin – niniejszy regulamin salonu WOMANATURE oraz strony internetowej https://womanature.pl/
 8. Serwis – usługa rezerwacji wizyty dostępna pod adresem https://womanature.pl/rezerwacja-ems/
 9. Strona – strona internetowa prowadzona przez Operatora pod adresem https://womanature.pl/. Strona ma na celu dostarczanie Użytkownikom informacji związanych – także pośrednio – z działalnością Operatora Usługi, w tym szczególnie na temat wykonywanych usług oraz możliwości rezerwacji wizyty w ramach Usług świadczonych przez Operatora.
 10. Umowa rezerwacji – umowa zawierana albo zawarta między Klientem a Operatorem w celu wykonania Zabiegu w Salonie w określonym przez Klienta terminie. Umowa rezerwacji stanowi umowę przedwstępną do zawarcia Umowy sprzedaży.
 11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu lub usługi zawierana albo zawarta między Klientem a Operatorem za pośrednictwem strony https://womanature.pl/rezerwacja-ems/,
  w formie telefonicznej lub bezpośrednio.
 12. Usługa – usługa świadczona przez Operatora na rzecz Użytkowników za pośrednictwem drogi elektronicznej, w tym przekazywanie informacji przez publikacje na Stronie, a także w formie wiadomości, po zapisaniu się do Newslettera lub dokonaniu rezerwacji terminu w Salonie.
 13. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła, co najmniej 18 lat lub posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Operatora.
 14. WOMANATURE – salon kosmetologiczny prowadzony przez Operatora w ramach wykonywanej działalności.
 15. Zabieg – działanie oferowane w ramach oferty Operatora w związku z prowadzoną działalnością w Salonie.


§ 3
Korzystanie z możliwości Strony

 1. Do korzystania z możliwości Strony nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
 1. dostęp do Internetu,
 2. standardowy system operacyjny,
 3. standardowa przeglądarka internetowa,
 4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 5. Na Stronie Użytkownik ma możliwość wybrania jednej z kilku Usług oferowanych przez Operatora, takich jak:
 1. Zapoznanie się treściami oferowanymi przez Operatora w zakładkach: „O nas”, „Cennik”, „Centrum Szkoleniowe”, „Ośrodek badań”, „Blog”, „Kontakt”. Dostęp do artykułów oraz informacji jest darmowy, bez konieczności podawania danych osobowych.
 2. Umówienie wizyty poprzez przekierowanie na stronę https://womanature.pl/rezerwacja-ems/. 
 1. Umówienie wizyty poprzez https://womanature.pl/rezerwacja-ems/ jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz zgodą na bezpłatne przesyłanie Użytkownikowi Newslettera (wiadomości mailowych o charakterze marketingowym, w tym zwłaszcza dotyczących oferty Operatora – promocji, kodów zniżkowych, nowości produktowych).
 2. Korzystanie z Newslettera wymaga udostępnienia swojego imienia oraz adresu mailowego. Dane te podlegają przetwarzaniu przez Operatora jako Administratora w celach kontaktowych w zakresie związanym z ewentualnym wysłaniem oferty. Przesłanie formularza staje się skuteczne tylko w przypadku wyrażenia przez Użytkownika stosownej zgody ujętej w treści check-box’a. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne, aby otrzymać wiadomość zwrotną od Operatora. W przypadku jej niewyrażenia, Administrator nie ma prawnych podstaw na nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem.
 3. W przypadku woli rezygnacji z tej usługi, Użytkownik wybiera opcję ,,Zrezygnuj z Newslettera” widniejącą jako osobne pole w stopce każdej z wiadomości mailowych kierowanych przez Operatora w ramach wspomnianej usługi.
 4. Udostępnienie Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Dostęp do dokumentów jest darmowy, bez konieczności podawania danych osobowych.
 5. Użytkownik obowiązany jest do:
 1. korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Operatora oraz osób trzecich;
 2. wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym;
 3. przestrzegania postanowień Regulaminu.
 1. Reklamacje związanie z działaniem Strony Użytkownik może składać w formie elektronicznej na adres: kontakt@womanature.pl
 2. W opisie reklamacji należy podać:
 1. informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju daty
  i wystąpienia nieprawidłowości,
 2. żądania Użytkownika,
 3. dane kontaktowe składającego reklamację.
 4. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Operatora następuje niezwłocznie, nie później niż
  w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.


§ 4
Prawa i obowiązki Operatora usługi

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Strony spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazania danych w związku
  z korzystaniem z Strony, Operator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 3. Operator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony.
 4. Operator zapewnia całodobowy dostęp do Strony, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania przerw w dostępie z przyczyn technicznych.


§ 5
Prawa autorskie

 1. Operator oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do materiałów zamieszczanych na Stronie.
 2. Operator zobowiązuje się, że wszelkie materiały udostępnione w ramach działania Strony będą zgodne z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami.
 3. Użytkownik na żadnym etapie korzystania ze Strony nie odejmuje praw autorskich do Strony,
  w tym w szczególności do:
 1. rozpowszechniania, w tym w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
 2. zwielokrotniania, włączając w to prawo do to prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
  a także opracowania (tłumaczenia, przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunków dopuszczalności tych czynności, w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu wykorzystania dla celów współdziałania z innymi utworami lub rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu, lub innych form korzystania o podobnej lub zbliżonej formie;
 3. rozporządzania materiałami udostępnionymi w ramach Strony i ich opracowaniami, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich.
 4. Naruszenie postanowień §5 ust. 3 Regulaminu będzie stanowiło podstawę do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez Operatora.


§ 6
Warunki zawierania umowy

 1. Zawarcie Umowy rezerwacji między Klientem, a Operatorem następuje po uprzednim złożeniu przez Użytkownika rezerwacji w Serwisie, dokonaniu rezerwacji telefonicznej lub osobiście w WOMANATURE, co skutkuje zawarciem Umowy rezerwacji.
 2. Procedura zawarcia Umowy rezerwacji oraz Umowy sprzedaży w Serwisie:
 1. Zawarcie Umowy Rezerwacji oraz Umowy Sprzedaży między Klientem a Operatorem następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Serwisie zgodnie z Regulaminem, telefonicznie bezpośrednio z Operatorem lub osobiście w WOMANATURE.
 2. Po dokonaniu rezerwacji terminu Operator niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
  Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia rezerwacji pomiędzy Operatorem a Klientem zostaje zawarta Umowa rezerwacji między Klientem a Operatorem.
 3. W ramach zawarcie Umowy Rezerwacji Klient jest zobowiązany do wniesienia opłaty  stanowiącej całą cenę Zabiegu, Pakietu 5 lub Pakietu 10. Cena Zabiegu uwidoczniona na Stronie oraz w Serwisie podana w złotych polskich jest ceną brutto i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Zabiegu będącego przedmiotem zamówienia, Klient jest informowany w trakcie składania zamówienia w Serwisie, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową rezerwacji.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranych Umów, zawierającej warunki wykonania zamówienia następuje poprzez:
 1. udostępnienie Regulaminu na Stronie Internetowej;
 2. przesłanie Klientowi wiadomości potwierdzającej dokonanie rezerwacji.
 1. Treści Umów są dodatkowo utrwalone i zabezpieczone w systemie informatycznym Strony Operatora.
 2. Klient ma możliwość zmiany terminu wskazanego w Umowie rezerwacji maksymalnie 3 razy. Zmiana czwartego umówionego terminu w ramach jednej Umowy rezerwacji oznacza odstąpienie od umowy przez Klienta, o czym Klient jest dodatkowo informowany w wiadomości sms podczas potwierdzenia ostatecznego terminu. Zapis §9 ust. 2 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 3. Przy zakupie Pakietu 5 czas wykorzystania usługi wynosi dwa miesiące od dnia zakupu. Zabiegi w ramach Pakietu 5, które nie zostaną wykorzystane w tym okresie ulegają anulacji.
 4. W przypadku zakupu Pakietu 10 czas wykorzystania usługi wynosi trzy miesiące od dnia zakupu. Zabiegi w ramach Pakietu 10, które nie zostaną wykorzystane w tym okresie ulegają anulacji.
 5. Klient ma możliwość zakupu bonu podarunkowego, który pozostaje do wykorzystania przez 3 miesiące od dnia zakupu. Brak jest możliwości wymiany bonu na środki pieniężne.

§ 7
Podstawowe zasady Salonu

 1. Wskazany czas usługi Zabiegu zawarty na Stronie oraz w Serwisie są czasem orientacyjnym
  i obejmują również konsultację i przygotowanie do usługi zabiegu.
 2. W przypadku spóźnienia Klienta na umówiony termin, czas odlicza się od czasu przewidzianego na zabieg, chyba że pełne wykonanie Zabiegu byłoby niemożliwe lub ryzykowne, o czym decyduje Operator lub pracownik mający wykonać Zabieg. Wówczas możliwe jest odmówienie wykonania zabiegu w całości, bez możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 3. Operator zobowiązuje się do podjęcia kontaktu telefonicznego z Klientem w przypadku niepojawienia się Klienta w Salonie na umówiony termin. Brak informacji oraz podjęcia kontaktu ze strony Klienta po 15 minutach od momentu rozpoczęcia biegu terminu zgodnie z Umową rezerwacji oznacza anulację wizyty. Zapis §9 ust. 2 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 4. Klient zobowiązany jest do udzielenia informacji o stanie zdrowia Operatorowi i ponosi odpowiedzialność za prawidłowość i prawdziwość podanych informacji.
 5. Ze względów sanitarnych oraz organizacji Salonu, Klient powinien przyjść na wizytę bez obecności zwierząt oraz osób towarzyszących oraz nie powinien spożywać posiłków w trakcie zabiegów.
 6. Klient nie powinien przeprowadzać rozmów telefonicznych w trakcie zabiegu w trosce o komfort innych Klientów oraz pracowników Operatora.
 7. Operator lub pracownicy mają prawo do niewykonania Zabiegu ze względów bezpieczeństwa, jeśli stan Klienta wskazuje na spożycie alkoholu lub użycie innych środków odurzających.
 8. Zabiegi wykonywane są wyłącznie w godzinach pracy Salonu. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu pracy Salonu lub wyłączenia części przestrzeni Salonu z przyczyn losowych lub zaplanowanych (np. prace remontowe).

§ 8
Sposoby i terminy płatności

 1. Płatność za odpłatną Usługę dokonywana jest przez Serwis za pomocą wybranej płatności elektronicznej lub przez link do dokonania przedpłaty w przypadku rezerwacji telefonicznej (link aktywny jest godzinę od momentu otrzymania wiadomości SMS).
 2. Płatność dokonywana jest automatycznie w momencie wykonania przelewu, po akceptacji przez Użytkownika. Potwierdzenie dokonanej płatności powinno zostać dodatkowo przesłane na adres e-mail, podany przez Użytkownika przy zakładaniu Konta w Serwisie.

§ 9
Odstąpienie od umowy oraz reklamacje

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta Konsument może pisemnie odstąpić od umowy o świadczenie medyczne lub świadczenie usług bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. W przypadku dokonania rezerwacji terminu następuje pobranie przedpłaty, m.in. w Serwisie lub poprzez link, zgodnie z wartościami wskazanymi przez Operatora. W przypadku odstąpienia od Umowy rezerwacji przez Klienta (anulacji rezerwacji, zmianie rezerwacji na mniej niż 24 godziny przed wskazanym terminem lub przypadku wskazanego w §6 ust. 6 Regulaminu) następuje zatrzymanie przedpłaty przez Operatora.
 3. Zgodnie z art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. Przedmiotem umowy jest rezerwacja terminu wykonania usługi. W przypadku spóźnienia na wskazany termin osoba wykonująca usługę podejmuje decyzję, czy ma możliwość w pozostałym czasie dokonać usługę – w przypadku decyzji przeczącej osoba wykonująca ma prawo do odmówienia wykonania zabiegu. O utracie prawa do odstąpienia od Umowy rezerwacyjnej Konsument jest informowany w trakcie dokonywania rezerwacji.
 4. Pozostałe reklamacje dotyczące zabiegu, ze względu na charakter wykonywanej usługi, Konsument ma prawo zgłaszać do 7 dni po wykonaniu Zabiegu w formie pisemnej, wskazując:
 1. informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju daty i wystąpienia nieprawidłowości,
 2. żądania Konsumenta,
 3. danych kontaktowych składającego reklamację,
 4. datę wykonania zabiegu.
 1. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Konsumentowi wiadomości potwierdzającej dokonanie rezerwacji terminu.
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Operatora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Operatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 5. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą również osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, której kodeks cywilny przyznaje niektóre prawa konsumenta.


§ 10
Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Operator.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu obsługi zamówień oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Strony lub Serwisu umowami.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://womanature.pl/privacy-policy/


§ 11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Operator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
 2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Operatorem,
 3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


§ 12
Postanowienia końcowe

 1. Operator uprawniony jest w dowolnym momencie do jednostronnego wprowadzenia zmian lub uzupełnień w Regulaminie. Użytkownik będzie informowany o zmianach przez wyświetlenie komunikatu na głównej Stronie. W przypadku braku zgody na wprowadzone zmiany Operator może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie ze Strony. Strona zostanie zamknięta.
 2. Warunki współpracy określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały informacyjne lub reklamowe dotyczące usług świadczonych przez Operatora mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące pod względem prawnym.
 3. Powszechnym Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Regulaminu jest Sąd właściwy dla siedziby Operatora.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 10.08.2023 r.
pl_PLPolish