Reglement

VOORSCHRIFTEN VAN DE "WOMANATURE" SALON

Openingstijden van de "WOMANATURE" salon:
Maandag tot vrijdag van 12:00 tot 20:00 uur,
op zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur.

Openingstijden kunnen veranderen afhankelijk van de behoeften van klanten. Het is mogelijk om de service op andere tijden dan hierboven vermeld te verlenen, maar alleen op afspraak.


§ 1
Algemene bepalingen en beginselen

 1. Het reglement definieert de voorwaarden van de WOMANATURE salon gevestigd in Warschau (hierna te noemen de VROUWEN).
 2. De Algemene Voorwaarden bevatten de algemene voorwaarden van het serviceverkoopcontract van WOMANATURE op grond waarvan de Klant de behandelingsdienst koopt, in overeenstemming met artikel 384 van het Burgerlijk Wetboek. De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar via de Website en bij WOMANATURE.
 3. De Gebruiker en de Klant aanvaarden de Algemene Voorwaarden van WOMANATURE en de Site bij het aanmelden voor de Nieuwsbriefservice en/of het boeken van een afspraak.
 4. De Klant en de Gebruiker zijn gerechtigd en verplicht om de WOMANATURE Diensten te gebruiken in overeenstemming met het beoogde doel.


§ 2
Regelgevende definities

 1. Klantenhandvest - Een formulier dat door de Klant moet worden ingevuld bij het eerste fysieke bezoek aan WOMANATURE, met daarop de gegevens van de Klant zoals naam, achternaam, telefoonnummer en relevante gezondheidsinformatie die nodig is voor de correcte uitvoering van de dienst.
 2. Klant - een natuurlijke persoon van ten minste 18 jaar oud of volledig handelingsbekwaam, die gebruik maakt van de diensten van de exploitant in een lounge na het sluiten van een boekingsovereenkomst.
 3. Consument - een natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht met een ondernemer die niet rechtstreeks verband houdt met zijn/haar handels- of beroepsactiviteit.
 4. Operator/Administrator - WOMANATURE sp. z o.o. gevestigd in Warschau (02-635)
  18 Płatowcowa St., NIP: 7011053110, REGON: 520032368, e-mail: kontakt@womanature.pl, telefoonnummer: +48 667 712 372.
 5. Pakket 5 - pakket van 5 behandelingen
 6. Pakket 10 - pakket van 10 behandelingen
 7. Reglement - deze algemene voorwaarden van de WOMANATURE salon en website http://womanature.pl/
 8. Service - afsprakenservice beschikbaar op http://womanature.pl/rezerwacja-ems/
 9. Website - de website beheerd door de Operator op http://womanature.pl/. Het doel van de Website is om Gebruikers te voorzien van informatie - ook indirect - met betrekking tot de activiteiten van de Operator van de Dienst, met inbegrip van in het bijzonder de uitgevoerde diensten en de mogelijkheid om een afspraak te boeken voor de Diensten die door de Operator worden geleverd.
 10. Reserveringsovereenkomst - een contract gesloten of aangegaan tussen de Klant en de Operator met als doel een Behandeling in de Salon op een door de Klant gespecificeerde datum. Het reserveringscontract vormt een voorcontract voor het sluiten van het Verkoopcontract.
 11. Verkoopcontract - het contract voor de verkoop van een product of dienst gesloten of aangegaan tussen de Klant en de Operator via de website http://womanature.pl/rezerwacja-ems/,
  telefonisch of rechtstreeks.
 12. Service - de dienst die door de Operator aan de Gebruikers wordt geleverd via elektronische middelen, met inbegrip van de overdracht van informatie door middel van publicaties op de Website, evenals in de vorm van berichten, bij inschrijving op de Nieuwsbrief of het boeken van een afspraak in de Salon.
 13. Gebruiker - een natuurlijke persoon van ten minste 18 jaar oud of met volledige rechtsbevoegdheid, evenals een rechtspersoon of een organisatorische eenheid zonder rechtspersoonlijkheid, die gebruik maakt van de Dienst die elektronisch wordt aangeboden door de Operator.
 14. VROUWEN - een cosmeticasalon die door de exploitant wordt geëxploiteerd in het kader van zijn bedrijfsactiviteiten.
 15. Behandeling - de activiteit die door de exploitant wordt aangeboden in verband met de activiteit in de lounge.


§ 3
Gebruik van de faciliteiten van de website

 1. Het is niet nodig dat de computer of een ander apparaat van de Gebruiker aan bepaalde technische voorwaarden voldoet om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden van de Website. Het volgende is voldoende:
 1. Internettoegang,
 2. standaard besturingssysteem,
 3. standaard webbrowser,
 4. een actief e-mailadres hebben.
 5. Op de Site heeft de Gebruiker de mogelijkheid om een van de verschillende Diensten te selecteren die door de Operator worden aangeboden, zoals:
 1. Om vertrouwd te raken met de inhoud die wordt aangeboden door de Operator onder de tabbladen: "Over ons", "Prijslijst", "Opleidingscentrum", "Onderzoekscentrum", "Blog", "Contact". De toegang tot artikelen en informatie is gratis, zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt.
 2. Maak een afspraak door door te schakelen naar http://womanature.pl/rezerwacja-ems/. 
 1. Het maken van een afspraak via http://womanature.pl/rezerwacja-ems/ staat gelijk aan aanvaarding van de Algemene Voorwaarden en toestemming voor het gratis toesturen van de Nieuwsbrief aan de Gebruiker (marketingmails, met name over het aanbod van de Operator - promoties, kortingscodes, productnieuws).
 2. Het gebruik van de nieuwsbrief vereist dat u uw naam en e-mailadres opgeeft. Deze gegevens worden door de exploitant als beheerder verwerkt voor contactdoeleinden, voor zover ze verband houden met de eventuele toezending van een aanbieding. De verzending van het formulier wordt alleen van kracht als de Gebruiker toestemming geeft in het selectievakje. Het geven van deze toestemming is vrijwillig, maar tegelijkertijd is het noodzakelijk om een retourbericht van de Operator te ontvangen. Als een dergelijke toestemming niet wordt gegeven, heeft de Beheerder geen wettelijke gronden om contact op te nemen met de Gebruiker.
 3. Als de Gebruiker zich wil afmelden voor deze dienst, selecteert hij/zij de optie "Afmelden voor nieuwsbrief", die te vinden is als een apart veld in de voettekst van elk e-mailbericht dat door de Operator wordt verzonden als onderdeel van de bovengenoemde dienst.
 4. Algemene voorwaarden en privacybeleid. Toegang tot de documenten is gratis en er hoeven geen persoonlijke gegevens te worden verstrekt.
 5. De gebruiker is verplicht om:
 1. de Website gebruiken op een manier die in overeenstemming is met de wet en de goede zeden, met inachtneming van de persoonlijke rechten en auteursrechten en intellectuele eigendom van de Operator en derden;
 2. het invoeren van feitelijk correcte gegevens;
 3. voldoen aan de bepalingen van het reglement van orde.
 1. Klachten over de werking van de Site kunnen door de Gebruiker in elektronische vorm worden ingediend op het volgende adres: kontakt@womanature.pl.
 2. De beschrijving van de klacht moet vermelden:
 1. informatie en omstandigheden met betrekking tot het onderwerp van de klacht, in het bijzonder de aard van de datum
  en het optreden van onregelmatigheden,
 2. Verzoeken van gebruikers,
 3. contactgegevens van de klager.
 4. De Concessieverlener zal onverwijld reageren op de klacht, uiterlijk op
  binnen 14 kalenderdagen na indiening.


§ 4
Rechten en plichten van de dienstverlener

 1. De Operator is niet aansprakelijk voor onderbrekingen, inclusief onderbrekingen, in de werking van de Website veroorzaakt door overmacht, ongeoorloofde acties van derden of incompatibiliteit van de Website met de technische infrastructuur van de Gebruiker.
 2. Om de veiligheid van de gebruiker en de overdracht van gegevens in verband met de
  bij het gebruik van de Site neemt de Operator technische en organisatorische maatregelen die passen bij de mate van veiligheidsbedreiging van de geleverde diensten, in het bijzonder maatregelen om de verwerving en wijziging van persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen.
 3. De Operator zal stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de Site volledig operationeel is.
 4. De Operator biedt 24 uur per dag toegang tot de Site, maar behoudt zich het recht voor om onderbrekingen in de toegang toe te passen om technische redenen.


§ 5
Copyright

 1. De Operator verklaart dat hij eigenaar is van alle auteursrechten op het materiaal dat op de Site wordt geplaatst.
 2. De Operator verbindt zich ertoe dat al het materiaal dat in het kader van de werking van de Site ter beschikking wordt gesteld, in overeenstemming is met de wet, de ethische normen en de goede zeden.
 3. U trekt zich op geen enkel moment van uw gebruik van de Site enig auteursrecht op de Site aan,
  met inbegrip van, in het bijzonder:
 1. verspreiding, inclusief op het internet en in gesloten netwerken;
 2. reproductie, inclusief het recht om een permanente of tijdelijke reproductie te maken, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze en in welke vorm dan ook,
  alsmede ontwikkeling (vertaling, aanpassing of enige andere wijziging) zonder de voorwaarden voor toelaatbaarheid van deze activiteiten te beperken, in het bijzonder, maar niet beperkt tot, gebruik voor interactie met andere werken of ontwikkeling, productie of marketing, uitlenen, verhuren of andere vormen van gebruik van een soortgelijke of vergelijkbare vorm;
 3. te beschikken over de materialen die beschikbaar zijn gesteld in het kader van de Site en de ontwikkeling ervan, met inbegrip van het verlenen van licenties aan derden.
 4. Een overtreding van de bepalingen van §5.3 van het Reglement vormt een grond voor het eisen van schadevergoeding door de Concessieverlener.


§ 6
Voorwaarden voor het afsluiten van het contract

 1. De sluiting van de Boekingsovereenkomst tussen de Klant en de Operator vindt plaats nadat de Gebruiker een boeking heeft gemaakt op de Website, telefonisch of persoonlijk bij WOMANATURE heeft gereserveerd, wat resulteert in de sluiting van de Boekingsovereenkomst.
 2. De procedure voor het aangaan van een Boekingsovereenkomst en een Verkoopovereenkomst op de Website:
 1. De Boekingsovereenkomst en de Koopovereenkomst tussen de Klant en de Concessieverlener worden gesloten nadat de Klant een bestelling heeft geplaatst op de Website in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden, telefonisch rechtstreeks bij de Concessieverlener of persoonlijk bij WOMANATURE.
 2. Zodra een afspraak is geboekt, bevestigt de Operator onmiddellijk de ontvangst.
  Zodra de klant een bevestiging ontvangt van de boeking tussen de exploitant en de klant, wordt er een boekingscontract gesloten tussen de klant en de exploitant.
 3. Bij het sluiten van de Boekingsovereenkomst betaalt de Klant de vergoeding die de volledige prijs vormt van de Behandeling, Pakket 5 of Pakket 10. De prijs van de Behandeling die op de Site en op de Website in Poolse zloty wordt weergegeven, is bruto en inclusief belastingen. De totale prijs inclusief belastingen van de Behandeling die het voorwerp van de bestelling is, wordt aan de Klant meegedeeld bij het plaatsen van een bestelling op de Website, ook wanneer de Klant verklaart gebonden te zijn door de Boekingsovereenkomst.
 4. Het vastleggen, beveiligen en beschikbaar stellen aan de Klant van de inhoud van de gesloten Overeenkomsten, inclusief de voorwaarden voor de uitvoering van de bestelling vindt plaats via:
 1. het beschikbaar stellen van de Voorwaarden op de Website;
 2. de klant een bericht sturen om de boeking te bevestigen.
 1. De inhoud van de contracten wordt verder vastgelegd en beveiligd in het IT-systeem van de Operator Site.
 2. De Klant mag de in de Boekingsovereenkomst vermelde datum maximaal 3 keer wijzigen. Het wijzigen van de vierde overeengekomen datum binnen één Boekingsovereenkomst betekent dat de Klant zich terugtrekt uit de Overeenkomst, waarvan de Klant bovendien op de hoogte wordt gesteld door middel van een sms tijdens de bevestiging van de definitieve datum. De bepaling van §9 lid 2 van de Algemene Voorwaarden is dienovereenkomstig van toepassing.
 3. Bij aankoop van Pakket 5 is de gebruikstermijn van de service twee maanden vanaf de aankoopdatum. Behandelingen onder Pakket 5 die niet binnen deze periode worden gebruikt, komen te vervallen.
 4. In het geval van de aankoop van Pakket 10 is de gebruikstermijn van de service drie maanden vanaf de aankoopdatum. Behandelingen onder Pakket 10 die niet binnen deze periode worden gebruikt, worden geannuleerd.
 5. De klant heeft de mogelijkheid om een cadeaubon te kopen, die tot 3 maanden na de aankoopdatum kan worden gebruikt. Het is niet mogelijk om de cadeaubon in te wisselen voor contant geld.

§ 7
Basisprincipes van de salon

 1. De aangegeven servicetijden voor de Behandeling op de Site en in de Service zijn bij benadering.
  en omvatten ook consultatie en voorbereiding op de behandelingsdienst.
 2. In het geval dat de Klant te laat is op de afspraak, wordt er tijd in mindering gebracht op de tijd die gepland stond voor de Behandeling, tenzij het onmogelijk of riskant zou zijn om de Behandeling volledig uit te voeren, wat wordt beslist door de Operator of de medewerker die de Behandeling moet uitvoeren. Het is dan mogelijk om te weigeren de Behandeling in zijn geheel uit te voeren, zonder van de Koopovereenkomst te kunnen afzien.
 3. De Uitbater verplicht zich telefonisch contact op te nemen met de Klant als de Klant niet komt opdagen bij de Salon voor de afspraak. Als de Klant niet binnen 15 minuten na het begin van de afspraak wordt geïnformeerd en gecontacteerd in overeenstemming met de Boekingsovereenkomst, wordt de afspraak geannuleerd. De bepaling van §9 punt 2 van de Algemene Voorwaarden is dienovereenkomstig van toepassing.
 4. De klant is verplicht om informatie over zijn/haar gezondheid te verstrekken aan de Concessieverlener en is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en waarachtigheid van de verstrekte informatie.
 5. Om hygiënische redenen en voor de organisatie van de salon moet de klant naar de afspraak komen zonder de aanwezigheid van huisdieren of begeleiders en mag hij/zij niet eten tijdens de behandelingen.
 6. De Klant mag niet telefoneren tijdens de behandeling voor het comfort van andere Klanten en het personeel van de Operator.
 7. De Operator of het personeel hebben het recht om de Behandeling om veiligheidsredenen niet uit te voeren als de toestand van de Klant duidt op het gebruik van alcohol of andere drugs.
 8. Behandelingen worden alleen gegeven tijdens de openingstijden van de Salon. De exploitant behoudt zich het recht voor om de openingsuren van de salon te wijzigen of om een deel van de salonruimte uit te sluiten om toevallige of geplande redenen (bv. renovatiewerken).

§ 8
Betaalmethoden en deadlines

 1. Betaling voor een in rekening te brengen dienst vindt plaats door de service via de geselecteerde elektronische betaling of via een link voor vooruitbetaling in het geval van een telefonische boeking (de link is een uur na ontvangst van het sms-bericht actief).
 2. De betaling wordt automatisch uitgevoerd op het moment van de overdracht, na acceptatie door de Gebruiker. Een bevestiging van de uitgevoerde betaling wordt bovendien verzonden naar het e-mailadres dat de Gebruiker heeft opgegeven bij het aanmaken van een account op de Website.

§ 9
Terugtrekking uit het contract en klachten

 1. Op grond van de Wet consumentenrechten kan een consument een medische overeenkomst of een dienstverleningsovereenkomst binnen 14 dagen na het sluiten daarvan zonder opgave van redenen schriftelijk herroepen.
 2. In het geval van een boeking van een datum wordt een vooruitbetaling geïnd, bijvoorbeeld op de Website of via een link, volgens de door de Operator aangegeven waarden. In het geval dat de klant zich terugtrekt uit het boekingscontract (annulering van de boeking, omboeking minder dan 24 uur voor de aangegeven datum of het geval vermeld in § 6.6 van de Algemene Voorwaarden), wordt de aanbetaling ingehouden door de exploitant.
 3. Op grond van artikel 38 lid 1 van de Wet consumentenrechten heeft de consument niet het recht om een buiten verkoopruimten of op afstand gesloten overeenkomst te herroepen met betrekking tot overeenkomsten 1) tot het verrichten van diensten, waarbij de ondernemer de dienst volledig heeft uitgevoerd met uitdrukkelijke instemming van de consument, die voorafgaand aan de uitvoering van de dienst is geïnformeerd dat hij, zodra de ondernemer de dienst heeft uitgevoerd, het recht verliest om de overeenkomst te herroepen. Het onderwerp van de overeenkomst is het boeken van een afspraak voor het verrichten van een dienst. Als u te laat bent op de aangegeven datum, beslist de uitvoerder van de dienst of hij de mogelijkheid heeft om de dienst in de resterende tijd uit te voeren - in het geval van een negatieve beslissing, heeft de uitvoerder van de dienst het recht om te weigeren de dienst uit te voeren. De consument wordt tijdens het boekingsproces geïnformeerd over het verlies van het recht om het boekingscontract te herroepen.
 4. Overige klachten over de behandeling, vanwege de aard van de geleverde dienst, kan de Consument tot 7 dagen na de Behandeling schriftelijk indienen onder vermelding van:
 1. informatie en omstandigheden met betrekking tot het onderwerp van de klacht, in het bijzonder de aard van de datum en het plaatsvinden van de onregelmatigheid,
 2. de eisen van de consument,
 3. de contactgegevens van de klager,
 4. datum van behandeling.
 1. Het moment van aanvang van de prestatie is de bezorging aan de Consument van het bericht dat bevestigt dat de afspraak is geboekt.
 2. Om de overeenkomst te herroepen, moet de consument de ondernemer door een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.
 3. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende als de consument vóór het verstrijken van de herroepingstermijn informatie stuurt over de uitoefening van zijn herroepingsrecht.
 4. De Concessieverlener reageert onmiddellijk op de klacht, uiterlijk 14 kalenderdagen na de datum van indiening.
 5. De bepalingen van deze paragraaf zijn ook van toepassing op een eenmanszaak aan wie het Burgerlijk Wetboek bepaalde consumentenrechten toekent.


§ 10
Persoonlijke gegevens en cookies

 1. De Operator is de beheerder van de persoonsgegevens van de Gebruiker.
 2. De persoonsgegevens van de Gebruiker worden verwerkt voor de verwerking van bestellingen en voor de eventuele verdediging, het onderzoek of de vaststelling van vorderingen met betrekking tot contracten die via de Site of Service zijn gesloten.
 3. Meer informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens en het gebruik van cookies is te vinden in het privacybeleid dat beschikbaar is op http://womanature.pl/privacy-policy/


§ 11
Buitengerechtelijke klachten- en beroepsprocedures

 1. De Operator stemt ermee in om eventuele geschillen die ontstaan in verband met de afgesloten contracten te onderwerpen aan een bemiddelingsprocedure. De details worden bepaald door de conflictpartijen.
 2. De consument heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van buitengerechtelijke klachten- en beroepsprocedures. De Consument heeft onder andere de mogelijkheid om:
 1. zich tot een permanente minnelijke consumentenrechtbank wenden voor de beslechting van een contractueel geschil,
 2. de regionale inspecteur van de Handelsinspectie verzoeken een bemiddelingsprocedure te starten voor een minnelijke schikking van het geschil tussen de Consument en de Ondernemer,
 3. de hulp inroepen van de districtsombudsman (gemeentelijke ombudsman) of een sociale organisatie die zich statutair bezighoudt met consumentenbescherming.
 1. Voor meer gedetailleerde informatie over buitengerechtelijke klachten- en verhaalprocedures kan de consument de volgende website raadplegen http://polubowne.uokik.gov.pl.
 2. De consument kan ook gebruik maken van het ODR-platform, dat beschikbaar is op http://ec.europa.eu/consumers/odr. Het platform dient voor het beslechten van geschillen tussen consumenten en handelaren die een buitengerechtelijke oplossing zoeken voor geschillen over contractuele verplichtingen die voortvloeien uit een online verkoop- of dienstencontract.


§ 12
Slotbepalingen

 1. De Operator heeft het recht om de Algemene voorwaarden op elk moment eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. De gebruiker wordt van de wijzigingen op de hoogte gesteld door een bericht op de hoofdsite. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de aangebrachte wijzigingen, kan de Operator de Gebruiker beletten de Site te gebruiken. De Site zal worden gesloten.
 2. De samenwerkingsvoorwaarden worden uitsluitend bepaald door de Algemene Voorwaarden. Alle informatie of reclamemateriaal met betrekking tot de diensten van de Concessieverlenende instantie dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet juridisch bindend.
 3. De algemene rechtbank voor geschillen die voortvloeien uit de Algemene Voorwaarden is de rechtbank met rechtsbevoegdheid in de vestigingsplaats van de Operator.
 4. De voorschriften zijn van kracht vanaf 10.08.2023.
nl_NLDutch